OBS: Du er nu offline

Struktura 3F BJMF

3F BJMF - lokalny oddział związku zawodowego Związek Sektorów Budowlanego, Rolniczo/Ogrodniczego i Środowiskowego (Bygge jord og Miljøarbejdernes Fagforening BJMF) to lokalny oddział związku 3F w regionie kopenhaskim. BJMF zrzesza około 9,000 osób pracujących w różnych zawodach i branżach. Należą do nich przede wszystkim budowlańcy, pracownicy publiczni i ogrodnicy.

Zarządzanie BJMF odbywa się poprzez Zgromadzenie Ogólne
Zgromadzenie Ogólne obraduje raz do roku. Podczas zgromadzenia, przewodniczący odczytuje roczny raport z działalności związku, przyjmowane są wtedy i obradowane propozycje nowych działań. Podczas zgromadzenia wybierany jest przewodniczący, skarbnik i przedstawiciel d/s A-Kasse. Reszta zarządu jest wybierana odpowiednio przez Grupę Obsługi i Grupę Budowlaną. Wszyscy członkowie związku mają prawo brania udziału w zgromadzeniu, wysuwania swoich propozycji do obrad i do startowania w wyborach do zarządu BJMF.

W okresie między zgromadzeniami, najwyższą władzę nad związkiem piastuje wybrany zarząd. Między posiedzeniami zarządu, to menedżment jest w pozycji najwyższej władzy. Menedżment jest wybierany na 2 letnie kadencje, a pozostała część zarządu na roczne.

Grupy w BJMF
BJMF zrzesza pracowników różnych zawodów. Te zawody przydzielone są odpowiednio do grupy budowlanej lub obsługowej. Każda grupa ma własnego przewodniczącego i zarząd, który same wybrały. W członkowie zarządów obu grup zasiadają również w zarządzie BJMF. Wszyscy członkowie grup mają prawo udziału w zgromadzeniu, wysuwania propozycji i stawania do wyborów.

Kluby
Wszyscy członkowie BJMF są również zrzeszeni w odpowiednich dla ich profesji klubach związkowych. Kluby są również zarządzane w sposób demokratyczny, mają własne zgromadzenia ogólne i zarząd. Odgrywają w strukturze związkowej bardzo ważną rolę. [Dowiedz się więcej] (link to page about clubs).

Pracownicy
W BJMF pracuje około 65 osób, które zajmują się zarządzaniem, administracją, a-boxem, sprawami socjalnymi, tłumaczeniami itp. Pracownicy są zatrudniani przez zarząd. 

3F
3F jest największym związkiem zawodowym w Danii, zrzeszającym 280,000 osób i ma 68 oddziałów lokalnych; BJMF jest jednym z nich. 3F z kolei należy do związków zrzeszonych w konfederacji związkowej LO, która ma w sumie około miliona członków.

Kongres jako najwyższa władza w 3F
Co trzy lata odbywa się Kongres 3F. Spotyka się tam 800 delegatów z różnych oddziałów 3F. Każdy oddział lokalny wysyła proporcjonalną do ilości członków liczbę delegatów. Około 20 delegatów reprezentuje na kongresie oddział BJMF. Delegaci są wybierani podczas zgromadzenia ogólnego BJMF. 

Kongres jest najwyższą władzą 3F. Pomiędzy kongresami zarząd 3F sprawuje najwyższą władzę. Pomiędzy spotkaniami zarządu, menedżment 3F sprawuje najwyższą władzę. Zarząd główny i menedżment związku wybierane są podczas kongresu.