OBS: Du er nu offline

Status PKB Polski klub Budowlany

Status PKB Polski klub Budowlany

§1 Cele

 1. Poprawienie warunkow pracy Polskich pracowników budowlanych
 2. Doradztwo i pomoc w promowaniu integracji Polskich kolegów w Dunskim społeczeństwie
 3. Utrzymywanie działań społecznych dla Polskich kolegów i ich rodzin
 4. Współpraca ze wszytkimi stowarzyszeniami, władzami i osobami które również chcą promować cel stowarzyszenia
 5. Wspieranie prac BJMF odnośnie praw pracowników zagranicznych w Danii
 6.  Pomoc BJMF w rekrutacji Polskich członkow
 7. Pomoc w utrzymaniu i rozbudowie platform komunikacyjnych imigrantów BJMF, a także w klubowych platformach komunikacyjnych
 8. Pomoc w tworzeniu Polskich jak i zagranicznych klubów w Duńskim ruchu związkowym.
§2 Nazwa i siedziba klubu
 1. Nazwa klubu jest PKB Polski Klub Budowlany
 2. Siedziba klubu znajduje się w związku zawodowym 3F - Bygge Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF)
 3. Klub działa w ramach ograniczeń, zasad i celów organizacji BJMF.
§3 Prawa i obowiązki
 1. Wszyscy, którzy mówią po polsku i należą do BJMF są członkami klubu.
 2. Wszyscy członkowie są uzależnieni od klubu, dzięki związkom zawodowym związanym z klubem.
 3. Składki ustalane są na generalnych spodkaniach.

§4 Generalne zgromadzenie

 1. Generalne zgromadzenie jest najwyższą władzą klubu we wszystkich sprawach.
 2. Generalne zgromadzenie zwołuje się z 14-dniowym wypowiedzeniem i odbywa się corocznie w kwietniu.
 3. Generalne zgromadzenie musi zostać zwołane poprzez co najmniej umieszczenie informacji o nim na stronie Facebook w grupie BJMF-Immigrant lub przez e-mail czy sms do członków grupy.
 4. Wnioski muszą wpłynąć do Zarządu nie później niż na 3 dni przed wydarzeniem.
 5. Program obrad musi zawierac co najmniej:
  1. Wybór przewodniczącego i autora protokołu z posiedzenia.
  2. Sprawozdanie przewodniczącego.
  3. Rachunkowość klubu.
  4. Propozycje wniosków.
  5. Ustalanie składek członkowskich klubu.
  6. Wybory przewodniczącego.
  7. Wybory reszty zarządu.
 6. Głosowanie ustala się przez zwykłe głosowanie przez podniesienie rąk. Głosowanie musi jednak odbywać się anonimowo na piśmie, jeżeli życzą sobie tego przynajmniej trzy osoby.

§5 Wyjątkowe Generalne Zgromadzenia

 1. Wyjątkowe Generalne Zgromadzenie może być zwołane, z co najmniej 14-dniowym wypowiedzeniem przez Zarząd lub przez członków, jeżeli co najmniej 1/5 wszystkich członków złoży pisemny wniosek w tej sprawie, podając przyczynę obrad.

§6 Posiedzenia członków

 1. Zarząd jest odpowiedzialny za zwoływanie regularnych otwartych spotkań dla wszystkich członków.
 2. Celem spotkań jest zaangażowanie jak największej liczby członków w codzienną pracę klubu.
 3. Zaleca się, aby posiedzenia członków podejmowały decyzje w drodze konsensusu. Jeśli nie można tego osiągnąć, to zarząd decyduje o polityce klubu.

§7 Rada dyrektorów

 1. Na codzień kierowaniem klubu zajmuje sie kadra zarządzająca.
 2. Zarząd siedmiu jest wybierany przez Zgromadzenie Ogólne.
 3. Wszyscy opłacący składki członkowie klubu mogą zostać wybrani do zarządu.
 4. Zarząd składa się z: Przewodniczącego, wiceprezesa, kasjera i czterech członków zwyczajnych.
 5. Kasjer i zastępca przewodniczącego są wybierani spośród członków zarządu przez zarząd.
 6. Ponadto na generalnym zgromadzeniu mogą być wybierani zastępcy. Rada dyrektorów wybiera, które z dodatkowych zastępców ma w razie potrzeby dołączyć do rady.
 7. Jeżeli członek zarządu nie bierze udziału w trzech kolejnych spotkaniach, członek jest wykluczony przez zarząd.

§8 Księgowość

 1. Kasjer musi ściśle kontrolować fundusze klubu. Konta muszą zostać przekazane do kontroli zarządowi, jeżeli wymaga tego jeden lub więcej członków zarządu.
 2. Rachunki klubu są przedstawiane do zatwierdzenia na generalnym zgromadzeniu.
 3. Wszystkie fundusze stowarzyszenia muszą być wykorzystane na potrzeby stowarzyszenia, a na generalnym zgromadzeniu należy przedstawić kasjerowi oświadczenie, że wszystkie środki zostały wykorzystane na dany cel.
 4. Kasjer zapewnia, że ​​związek zawodowy otrzymuje opłaty klubowe i że należności są przekazywane na konta klubu.

§9 Prawa zapisu

Kasjer, wiceprezes i przewodniczący są uprawnieni do podpisania dołączenia , jeżeli dwóch z nich zgadza się ze sobą. Przewodniczący i wiceprezes, kasjer i wiceprzewodniczący mogą podpisać stowarzyszenie.

§10 Likwidacja klubu

 1. Klub zostaje rozwiązany, jeżeli Generalne Zgromadzenie podejmie taką decyzję, lub jeżeli w klubie nie odbędzie się żadne Generalne Zgromadzenie przez dwa lata.
 2. Jeżeli Generalne Zgromadzenie nie odbędzie się przez rok, klub jest zawieszony, podczas gdy BJMF zapewnia fundusze klubu. Przerwa kończy się wraz z ponownym uruchomieniem klubu na Generalnym Zgromadzeniu.
 3. Po rozwiązaniu wszelkie fundusze zostaną wypłacone BJMF, do wykorzystania wyłącznie w działaniach związków w celu zorganizowania pracowników migrujących.